TIỄN KHÁCH

TIỄN VONG, ý lộn, TIỄN KHÁCH tiếng Anh nói như nào?

Khi nhà có khách (have company) mà khách ngồi chơi, uống nước xong chúng ta thường dẫn khách ra cửa để tiễn khách về thì trong tiếng Anh sử dụng: walk someone out ^^

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!