ĐƯỢC CỦA NÓ

Work like a charm
Hơi bị là ngon/ ok / ổn luôn.

Khi cái gì đó “work like a charm’ tức là cái đó hiệu quả/ thành công.

Ví dụ Nomad có một số người bạn khi phải chấm cái gì đó thì bạn đều lấy lọ nước chấm hải sản ra chấm và bạn nói “cái này chấm gì cũng ngon”. Thì work like a charm” trong trường hợp này có thể sử dung được.
Bất cứ khi nào làm gì hiệu quả cũng có thể sử dụng cụm này.

Mỗi ngày học tiếng anh 15’ phút work like a charm.

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!